DMITRIEV, V.; OMEL`YANOVSKIY, O.; ISHCHENKO, L.; KHRISTENKO, E.; RYBALTCHENKO, L.; TEREKHOV, A.; ZALESKI, A.; KHLYBOV, E.; KOSTYLEVA, I.; SADAKOV, A. Superconducting and magnetic properties of a new EuAsFeO0.85F0.15 superconductor. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, Харків, Україна, v. 35, n. 7, p. 659–662, 2009. DOI: 10.1063/1.3168636. Disponível em: https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f35-0659e. Acesso em: 14 лип. 2024.