Konstantinov, V. A. ., Karachevtseva, . A. V. ., Revyakin, V. P. ., & Sagan, V. V. . (2022). Phase VT diagrams of solid freons. Part II: halomethanes. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 48(10), 950–954. https://doi.org/10.1063/10.0014028