Doroshenko, I., Vaskivsky, Y., Chernolevskaya, Y., & Doroshenko, O. (2021). Conformational composition of 1-butanol in matrix isolation. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 47(4), 348–354. https://doi.org/10.1063/10.0003744