Dmitriev, V., Omel`yanovskiy, O., Ishchenko, L., Khristenko, E., Rybaltchenko, L., Terekhov, A., Zaleski, A., Khlybov, E., Kostyleva, I., & Sadakov, A. (2009). Superconducting and magnetic properties of a new EuAsFeO0.85F0.15 superconductor. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 35(7), 659–662. https://doi.org/10.1063/1.3168636