Konstantinov, V., Revyakin, V., & Sagan, V. (2009). Heat transfer in solid halogenated methanes: trifluoromethane. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 35(4), 376–379. https://doi.org/10.1063/1.3115809