Yagotintsev, K., Stetsenko, Y., Legchenkova, I., Prokhvatilov, A., Strzhemechny, M., Schafler, E., & Zehetbauer, M. (2009). Process of intercalation of C60 with molecular hydrogen from XRD data. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 35(3), 315–319. https://doi.org/10.1063/1.3081158