Buravtseva, L., Pyshkin, O., Strzhemechny, M., & Avdeenko, A. (2008). Phosphorescence of vitreous 2-bromobenzophenone. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 34(6), 587–591. https://doi.org/10.1063/1.2920177