Gnezdilov, V., Pashkevich, Y., Yeremenko, A., Lemmens, P., Guntherodt, G., Shiryaev, S., Bychkov, G., & Barilo, S. (2003). Phonon Raman scattering in LaMn1-xCoxO3 (x = 0, 0.2, 0.3, 0.4, and 1.0). ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 29(11), 1269–1272. вилучено із https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f29-1269e