Terekhin, M. A., Ashida, M., Kan`no, K., Tanaka, S., Kamada, M., Bezmelnitsin, V. N., A, V. A., Stankevitch, V. G., Kolmakov, A. A., Svechnikov, N. Y., & Matsumoto, T. (1995). Radiative transitions in solid C60 under UV laser and VUV synchrotron radiation. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 21(7), 773–780. вилучено із https://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f21-0773e