(1)
Doroshenko, I.; Vaskivsky, Y.; Chernolevskaya, Y.; Doroshenko, O. Conformational Composition of 1-Butanol in Matrix Isolation. Fiz. Nizk. Temp. 2021, 47, 348-354.