(1)
Dmitriev, V.; Omel`yanovskiy, O.; Ishchenko, L.; Khristenko, E.; Rybaltchenko, L.; Terekhov, A.; Zaleski, A.; Khlybov, E.; Kostyleva, I.; Sadakov, A. Superconducting and Magnetic Properties of a New EuAsFeO0.85F0.15 Superconductor. Fiz. Nizk. Temp. 2009, 35, 659-662.