(1)
Buravtseva, L.; Pyshkin, O.; Strzhemechny, M.; Avdeenko, A. Phosphorescence of Vitreous 2-Bromobenzophenone. Fiz. Nizk. Temp. 2008, 34, 587-591.