(1)
Gnezdilov, V.; Pashkevich, Y.; Yeremenko, A.; Lemmens, P.; Guntherodt, G.; Shiryaev, S.; Bychkov, G.; Barilo, S. Phonon Raman Scattering in LaMn1-xCoxO3 (x = 0, 0.2, 0.3, 0.4, and 1.0). Fiz. Nizk. Temp. 2003, 29, 1269-1272.