(1)
Terekhin, M. A.; Ashida, M.; Kan`no, K.; Tanaka, S.; Kamada, M.; Bezmelnitsin, V. N.; A, V. A.; Stankevitch, V. G.; Kolmakov, A. A.; Svechnikov, N. Y.; Matsumoto, T. Radiative Transitions in Solid C60 under UV Laser and VUV Synchrotron Radiation. Fiz. Nizk. Temp. 1995, 21, 773-780.