[1]
Nerubatskyi, V.P. , Hevorkian, E.S. , Vovk, R.V. , Krzysiak, Z. і Komarova, H.L. 2024. The influence of zirconium dioxide nanoadditives on the properties of mullite-corundum. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 50, 7 (Трав 2024), 621–632.