[1]
Doroshenko, I., Vaskivsky, Y., Chernolevskaya, Y. і Doroshenko, O. 2021. Conformational composition of 1-butanol in matrix isolation. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 47, 4 (Лют 2021), 348–354. DOI:https://doi.org/10.1063/10.0003744.