[1]
Konstantinov, V., Revyakin, V. і Sagan, V. 2009. Heat transfer in solid halogenated methanes: trifluoromethane. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 35, 4 (Бер 2009), 376–379. DOI:https://doi.org/10.1063/1.3115809.