[1]
Yagotintsev, K., Stetsenko, Y., Legchenkova, I., Prokhvatilov, A., Strzhemechny, M., Schafler, E. і Zehetbauer, M. 2009. Process of intercalation of C60 with molecular hydrogen from XRD data. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 35, 3 (Січ 2009), 315–319. DOI:https://doi.org/10.1063/1.3081158.