[1]
Brazhnikov, M., Efimov, V., Kolmakov, G., Levchenko, A., Lebedeva, E. і Mezhov-Deglin, L. 2004. Turbulence of second sound waves in superfluid He II. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 30, 6 (Квіт 2004), 590–595.