[1]
Strzhemechny, M.A. 1996. Preface. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 22, 2 (Лют 1996), 118–118.