[1]
Terekhin, M.A., Ashida, M., Kan`no, K., Tanaka, S., Kamada, M., Bezmelnitsin, V.N., A, V.A., Stankevitch, V.G., Kolmakov, A.A., Svechnikov, N.Y. і Matsumoto, T. 1995. Radiative transitions in solid C60 under UV laser and VUV synchrotron radiation. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 21, 7 (Лип 1995), 773–780.