Физика Низких Температур: Том 48, Выпуск 2 (Февраль 2022), c. 154-159    ( к оглавлению , назад )

Superconductivity in hole-doped germanium point contacts

N. V. Gamayunova1, M. Kuzmiak2, P. Szabó2, P. Samuely2, and Yu. G. Naidyuk1

1B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: naidyuk@ilt.kharkov.ua

2Centre of Low Temperature Physics, Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences Košice SK-04001, Slovakia

Received September 6, 2021, published online December 24, 2021

Abstract

We have observed superconductivity in heavy p-doped Ge by measuring of differential resistance dV/dI(V) of Ge–PtIr point contacts. The superconducting features disappear above 6 K or above 1 T, what can be taken as the critical temperature and the critical magnetic field, respectively. The observed dV/dI(V) spectrum with Andreev reflection like features was fitted within one-gap Blonder–Tinkham–Klapwijk model. The extracted superconducting gap demonstrates Bardeen–Cooper–Schrieffer-like behavior with 2Δ/kBTc = 10.5 ± 0.5 ratio, which is much higher than expected for conventional superconductors. Magnetic field suppresses Andreev reflection features, but the superconducting gap moderately decreases in magnetic field similarly as it was observed previously for the type II superconductors, including nickel borocarbide and iron-based superconductors. Curiously, we have not yet observed superconductivity in n-doped Ge with a similar dopant concentration.

Анотація

Надпровідність в сильно p-допованому Ge досліджено шляхом вимірювання диференціального опору dV/dI(V) мікроконтактів Ge–PtIr. Надпровідні особливості зникають вище температури 6 К або в магнітному полі вище 1 Тл, що можна сприймати як критичну температуру та критичне магнітне поле. Спостережений dV/dI(V) спектр з ознаками, подібними до тих, що спостерігаються в андріївському відбитті, описується в межах однощілинної моделі Блондера–Тінкхама– Клапвіка. Поведінка температурної залежності надпровідної щілини відповідає моделі Бардіна–Купера–Шріфера для звичайних надпровідників, при цьому співвідношення 2Δ/kBTc = = 10.5 ± 0.5 набагато вище, ніж очікувалося для звичайних надпровідників. Магнітне поле пригнічує особливості андріївського відбиття, але надпровідна щілина помірно зменшується, як раніше спостерігалося в надпровідниках другого роду, включаючи нікелеві борокарбіди та надпровідники на основі заліза. Цікаво, що надпровідність в n-допованому Ge з аналогічною концентрацією легованих домішок нами не спостерігалась.

Key words: p-doped Ge, Andreev reflection spectroscopy, Blonder–Tinkham–Klapwijk model, superconducting gap.