Low Temperature Physics: 47, 497 (2021); https://doi.org/10.1063/10.0004974
Физика Низких Температур: Том 47, Выпуск 6 (Июнь 2021), c. 536-548    ( к оглавлению , назад )

Investigation of low-energy electronic excitations in quasi-one-dimensional Ising antiferromagnet CsFeCl3∙2H2O via Raman spectroscopy

V. S. Kurnosov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: kurnosov@ilt.kharkov.ua

Received April 15, 2021, published online May 26, 2021

Abstract

The frequencies of low-lying electronic excitations in the quasi-one-dimensional antiferromagnet CsFeCl3∙2H2O were determined by Raman spectroscopy. The lowest of them (57 cm−1) was attributed to the magnon-like excitation of the chain of Ising spins of paramagnetic Fe2+ ions. And the next one (77 cm−1) can most likely be attributed to the exciton-like one, associated with the electronic transition to the lower level of the excited orbital quasi-doublet dzx, dzy split by the spin-orbit interaction. Investigations of the splittings and shifts of Raman lines in an external magnetic field allowed us to estimate the values of the magnetic moments of the sublattices in the ground state and to determine their spatial orientation relative to the crystallographic directions.

Анотація

Частоти низьколежачих електронних збуджень у квазіодновимірному антиферомагнетику CsFeCl3∙2H2O визначено методом раманівської спектроскопії. Найнижче з них (57 см–1) асоційовано із магноноподібним збудженням у ланцюжку ізінгівських спінів парамагнітних іонів Fe2+. А наступне (77 см–1), найбільш вірогідно, може бути віднесеним до екситоноподібного збудження, яке пов’язано з електронним переходом на нижній рівень збудженого орбітального квазідублету dzx, dzy, що є розщепленим спін-орбітальною взаємодією. Дослідження розщеплень та частотних зсувів раманівських ліній у зовнішньому магнітному полі дозволили оцінити величини магнітних моментів підґраток в основному стані та визначити їх просторову орієнтацію відносно кристалографічних напрямків.

Key words: magnon, exciton, Ising spin chain, quasi-one-dimensional antiferromagnet.