Low Temperature Physics: 45, 249 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5090034
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 3 (Март 2019), c. 289-293    ( к оглавлению , назад )

Influence of different nanoparticles embedded in crystalline carbon monoxide matrix on heat transfer in the nanocomposite

R.V. Nikonkov, P. Stachowiak, and A. Jeżowski

Institute for Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, PN 1410, 50-950 Wroclaw, Poland
E-mail: r.nikonkov@intibs.pl

Received October 24, 2018

Анотація

Наведено попередні результати досліджень теплопереносу в нанокомпозитах, які містять наночастинки, що випадково розподілені у твердій матриці монооксиду вуглецю. Методом стаціонарного теплового потоку в температурному інтервалі 2,2–35 К визначено експериментальні залежності коефіцієнта теплопровідності від температури для кристалевого СО, що містить наночастинки оксиду кремнію та пала-дію різних розмірів. Результати вимірювань проаналізовано в рамках апроксимації часу релаксації. Аналіз показує, що зниження теплопровідності нанокомпозитів щодо чистого кристала монооксиду вуглецю, яке спостерігається для досліджених наночастинок паладію та оксиду кремнію, обумовлено головним чином розсіюванням фононів на границях наночастинок. Крім того, наявність нановключень сприяє більш високій щільності дислокацій і впливає на динаміку гратки матриці.

Ключові слова: нанокомпозит, теплопровідність, фононна релаксація.