DMITRIEV, V.; KHLYBOV, E.; KONDRASHOV, D.; TEREKHOV, A.; RYBALTCHENKO, L.; KHRISTENKO, E.; ISHCHENKO, L.; KOSTYLEVA, I.; ZALESKI, A. Andreev reflection spectroscopy of the new Fe-based superconductor EuAsFeO0.85F0.15: evidence for the strong order parameter anisotropy. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, Харків, Україна, v. 37, n. 4, p. 360–368, 2011. DOI: 10.1063/1.3590753. Disponível em: http://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f37-0360e. Acesso em: 22 лип. 2024.