GUMENCHUK, G.; KHYZHNIY, I.; PONOMARYOV, A.; BLUDOV, M.; UYUTNOV, S.; BELOV, A.; SAVCHENKO, E.; BONDYBEY, V. Optically-stimulated desorption of "hot" excimers from pre-irradiated Ar solids. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, Харків, Україна, v. 34, n. 3, p. 309–313, 2008. DOI: 10.1063/1.2889413. Disponível em: http://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f34-0309e. Acesso em: 23 лип. 2024.