Bezrodna , T. ., Nesprava, V. ., Melnyk, V. ., Klishevich, G. ., Curmei, N. ., Gavrilko, T. ., Roshchin, O. ., Baran, J. ., & Drozd, M. . (2023). Conformation-dependent molecular association and spectral properties of 4-pentyl-4′-cyanobiphenyl liquid crystal in different phases. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 49(3), 329–337. https://doi.org/10.1063/10.0017240