Tikhonovsky, M. A., Khaimovich, P. A., Kolenov, I. V., Shul’gin<sup></sup>1, N. A., & Okovit, V. S. (2022). Developments in cryodeformation: upsetting under all-round compression. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 48(3), 293–296. https://doi.org/10.1063/10.0009546