Nemchenko, K., & Rogova, S. (2011). Standing second sound wave in many-layer systems. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 38(1), 3–8. https://doi.org/10.1063/1.3677232