Dmitriev, V., Khlybov, E., Kondrashov, D., Terekhov, A., Rybaltchenko, L., Khristenko, E., Ishchenko, L., Kostyleva, I., & Zaleski, A. (2011). Andreev reflection spectroscopy of the new Fe-based superconductor EuAsFeO0.85F0.15: evidence for the strong order parameter anisotropy. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 37(4), 360–368. https://doi.org/10.1063/1.3590753