Aleksandrovskii, A. N., Gavrilko, V. G., Esel`son, V. B., Manzhelii, V. G., Udovidchenko, B. G., Maletskiy, V. P., & Sundqvist, B. (2001). Low temperature thermal expansion of fullerite C60 alloyed with argon and neon. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 27(12), 1401–1405. вилучено із http://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f27-1401e