(1)
Dmitriev, V.; Khlybov, E.; Kondrashov, D.; Terekhov, A.; Rybaltchenko, L.; Khristenko, E.; Ishchenko, L.; Kostyleva, I.; Zaleski, A. Andreev Reflection Spectroscopy of the New Fe-Based Superconductor EuAsFeO0.85F0.15: Evidence for the Strong Order Parameter Anisotropy. Fiz. Nizk. Temp. 2011, 37, 360-368.