(1)
Aleksandrovskii, A. N.; Gavrilko, V. G.; Esel`son, V. B.; Manzhelii, V. G.; Udovidchenko, B. G.; Maletskiy, V. P.; Sundqvist, B. Low Temperature Thermal Expansion of Fullerite C60 Alloyed With Argon and Neon. Fiz. Nizk. Temp. 2001, 27, 1401-1405.