[1]
Dmitriev, V., Khlybov, E., Kondrashov, D., Terekhov, A., Rybaltchenko, L., Khristenko, E., Ishchenko, L., Kostyleva, I. і Zaleski, A. 2011. Andreev reflection spectroscopy of the new Fe-based superconductor EuAsFeO0.85F0.15: evidence for the strong order parameter anisotropy. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 37, 4 (Лют 2011), 360–368. DOI:https://doi.org/10.1063/1.3590753.