Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 767-770    ( к оглавлению , назад )

Магнитные свойства кристалла LaCr3(BO3)4

А.Н. Блудов, Ю.А. Савина, В.А. Пащенко, С.Л. Гнатченко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: bludov@ilt.kharkov.ua

И.В. Колодий

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина

В.В. Мальцев, Н.Н. Кузьмин, Н.И. Леонюк

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ул. Ленинские Горы, 1, г. Москва, 119991, Россия

Статья поступила в редакцию 20 марта 2020 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

Проведено дослідження магнітної сприйнятливості χ(Т) двофазного (R32+C2/c) кристала LaCr3(BO3)4 у температурному діапазоні 2–300 К для двох орієнтацій зовнішнього магнітного поля. Встановлено, що обидві структурні модифікації лантанового хромоборату впорядковуються антиферомагнітно, при цьому кожна з них має власну температуру Нееля (6,5 та 8,5 К). Показано, що при температурі Т > 60 К магнітна сприйнятливість χ(Т) добре характеризується законом Кюрі–Вейса з ефективним магнітним моментом μeff = 3,86 μB/Cr3+ та температурою Кюрі–Вейса θ = –23 К. У межах моделі для гейзен-бергівських ланцюжків спінів з урахуванням міжланцюжкової обмінної взаємодії отримано наступні константи обмінних взаємодій: антиферомагнітна обмінна взаємодія в ланцюжках J/k = 4,8 К та феромагнітна міжланцюжкова обмінна взаємодія J'/k = –0,28 К.

Ключові слова: антиферомагнетик, низькорозмірний магнетизм, рідкоземельний хромоборат, магнітна сприйнятливість.