Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 742-750    ( к оглавлению , назад )

Рамановское рассеяние света при магнитном фазовом переходе в монокристалле LiNiPO4

А.В. Песчанский

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: peschansky@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 31 января 2020 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

Досліджено температурну еволюцію спектрів раманівського розсіювання світла в монокристалі LiNiPO4 в області 2–25 К, яка включає фазовий перехід в магнітовпорядкований стан. Вперше в раманівських спектрах зроблено поділ магнітного внеску на одномагнонні та двомагнонні збудження при 2 К. Значення енергій виявлених одномагнонних збуджень добре узгоджується з даними, раніше отриманими зі спектрів пропускання в близькій ІЧ області. Форма смуги двомагнонного розсіювання добре узгоджується з літературними розрахунковими даними для щільності двомагнонних станів. Виявлено зміщення деяких фононних ліній при переході в магнітовпорядкований стан, що вказує на значну магнон-фононну взаємодію. Виявлено зміну інтенсивностей спектрів розсіювання нижче TN в залежності від поляризації світла, що падає. Вважається, що даний ефект пов’язано зі зміщенням смуг поглинання іона Ni2+ при магнітному впорядкуванні в області лінії збудження 532 нм. Це вказує на істотну взаємодію електронної та магнітної підсистем в кристалі, що вивчається.

Ключові слова: раманівська спектроскопія, магнітний фазовий перехід, одномагнонне розсіювання, двомагнонне розсіювання, LiNiPO4.