Low Temperature Physics: 45, 901 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116541
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1053-1060    ( к оглавлению , назад )

Диссипация энергии после однократной реконнекции вихрей в He II при различных температурах

В.А. Андрющенко, Л.П. Кондаурова

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН пр. ак. Лаврентьева, 1, г. Новосибирск, 630090, Россия

Национальный исследовательский университет «МЭИ», ул. Красноказарменная, 14, г. Москва, 111250, Россия
E-mail: louisa@ngs.ru

Статья поступила в редакцию 3 июня 2019 г., опубликована онлайн 26 июня 2019 г.

Анотація

Досліджено динаміку вихрових петель з моменту реконекції до їх розпаду. Чисельні дослідження проводилися в рамках моделі вихрових ліній при різних температурах і для різних вихідних даних. Показано, що при ненульових температурах після моменту реконекції, тобто при наявності вели-ких збурень, спостерігається підвищена швидкість розсіювання сумарної кінетичної енергії внаслідок сили взаємного тертя. Потужність дисипації зростає зі збільшенням темпера-тури. Величина модуля вихрового імпульсу розпадається лінійно, починаючи з моменту реконекції, а також має універсальну форму. Біля абсолютного нуля при обраному просторовому розділенні каскад кельвінових хвиль не спостерігається, мабуть, це відбувається в меншому масштабі. Отримано часові залежності довжини вихрових петель, середньої кривизни, мінімальної відстані між збуреннями.

Ключові слова: надплинний гелій, вихрові нитки, колапс, метод вихрової нитки, рівняння Біо-Савара, дисипація енергії.