Low Temperature Physics: 45, 748 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111302
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 874-880    ( к оглавлению , назад )

Effect of the polymer ordering on the optical spectra and thermoluminescence of polygermane and polysilane films and nanocomposites

N.I. Ostapenko1, O.A. Kerita1, Yu.V. Ostapenko1, and М.V. Chursanova2

1Institute of Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, 46 Prospect Nauky, Kiev 03028, Ukraine
E-mail: nina.ostapenko@gmail.com

2National Technical University of Ukraine “I. Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 37 Prospect Peremogy, Kiev 03056, Ukraine

Received January 30, 2019, published online May 26, 2019

Анотація

Проведено порівняльні дослідження оптичних спектрів та термолюмінесценції плівок і нанокомпозитів полі(дигексил-германія) (ПДГГ) та полі(дигексилсилана) (ПДГС) з різним ступенем впорядкування в області температур 5–200 К. ПДГГ в порівнянні з ПДГС є більш розупорядкованним полімером, що проявляєтся в появі додаткових смуг в оптичних спектрах, які пов’язані з різним набором транс- та гош-конформацій полімерних ланцюгів, а також в уширенні коливальних смуг в КР спектрах. Розупорядкування ПДГГ приводить до зменшення міжмолекулярної взаємодії між сегментами полімерних ланцюгів та до збільшення їх рухливості, тому полімерні ланцюги, введенні в нанопори кремнезему СБА-15, мають гош-конформацію на відміну від транс-конформації для впорядякованого ПДГС. Дослідження термолюмінесценції показало, що для обох полімерів характерна поява дискретних енергій активацій для носіїв заряду, енергії яких співпадають з квантами оптичних коливань. Число дискретних енергій активацій для ПДГГ зменшується, що пов’язано з ефектами його розупорядкування.

Ключові слова: поліметалани, плівки, нанокомпозити, енергії активації, пастки, термолюмінесценція.