Low Temperature Physics: 45, 212 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086415
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 245-250    ( к оглавлению , назад )

Анизотропия плотности критического тока в слоистом электронно-легированном сверхпроводнике Nd2–xCexCuO4+δ

А.С. Клепикова1, М.Р. Попов1, А.А. Иванов2, М.В. Медведев3, Т.Б. Чарикова1,4

1Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 620041, Россия
E-mail: klepikova@imp.uran.ru

2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва, 115409, Россия

3Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, 620016, Россия

4ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 620002, Россия

Статья поступила в редакцию 3 октября 2018 г., опубликована онлайн 20 декабря 2018 г.

Анотація

Представлено результати дослідження провідності та густини критичного струму монокристалічних плівок із віссю с, яка перпендикулярна або паралельна площині підкладки, з концентрацією церію x = 0,15 та x = 0,17. Виявлено, що у стехіометрично відпалених плівках з оптимальним вмістом церію (x = 0,15) величина анізотропії опору максимальна, а анізотропія густини критичного струму склала jcab/jcc≅3•103 при Т = 4,2 К. Сильну анізотропію густини критичного струму розглянуто в рамках моделі природної надгратки з провідними CuO2-шарами, які чергуються, та непровідними буферними Nd(Ce)O-шарами. Показано, що висока густина критичного струму уздовж провідних CuO2-площин пов'язана з пінінгом вихорів на буферних шарах, а сильна анізотропія густини критичного струму є наслідком анізотропного руху вихрової гратки у шаруватому надпровіднику.

Ключові слова: електронно-легований надпровідник, критична густина струму, анізотропія транспортних властивостей.