Low Temperature Physics: 44, 955 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052684
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1218-1226    ( к оглавлению , назад )

Влияние магниторешеточных превращений на низкотемпературную пластичность и разрушение монокристаллов хрома

В.И. Соколенко, В.М. Горбатенко

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
E-mail: vsokol@kipt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 23 марта 2018 г., Oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

Аналіз літературних даних свідчить про взаємозв’язок ґраткової та магнітної підсистем хрому, що зумовило проведення досліджень змін низькотемпературної пластичності та руйнування хрому в результаті магнітоґраткових перетворень при термоциклюванні в режимі 373↔77 К. Для вихідних мікролегованих Eu монокристалів Сr (вміст домішок Ci ≈ 10–3 мас.%) з орієнтаціями [110] та [112] уздовж осі стиснення спостерігалося монотонне зростання межі плинності в інтервалі температур від кімнатної до Т = Тх ≈ 170 К (Тх — температура в’язко-крихкого переходу). При зниженні температури в інтервалі Тх–4,2 К зразки руйнувалися крихко, зі зменшенням напруження руйнування, що обумовлено зростанням локальних напружень, пов’язаних з концентраторами. В результаті термоциклювання, що супроводжувалося багаторазовими фазовими перетвореннями з парамагнітного в антиферомагнітні АF1 і АF2 стани і навпаки, спостерігалося зниження Тх хрому на ≈ 20 К. Ефект пов’язується з протіканням релаксаційних процесів поблизу концентраторів напружень внаслідок переміщення стінок доменних структур та циклічних стрікційних деформацій, що компенсує зміну об’єму, яка викликана перегрівами та переохолодженням зразка внаслідок швидкої зміни температури.

Ключові слова: монокристали хрому, термоціклювання, магнітоґраткові перетворення, низькотемпературні механічні властивості.