Low Temperature Physics: 44, 912 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052676
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1163-1170    ( к оглавлению , назад )

Туннельное зарождение пар кинков на дислокациях в потенциальном рельефе Пайерлса со случайными искажениями

Б.В. Петухов

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Ленинский пр. 59, г. Москва, 119333, Россия
E-mail: petukhov@ns.crys.ras.ru

Статья поступила в редакцию 13 марта 2018 г.,oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

У зв'язку з підвищенням останнім часом інтересу до механічних властивостей квантових кристалів існує потреба ви-вчення низькотемпературної динаміки дислокацій. В цю динаміку важливий внесок вносить тунелювання через бар'єри, які створені періодичним рельєфом кристалічної гратки, що призводить до утворення пар кінків. Недостатня доскона-лість кристалів найчастіше накладає неконтрольовані збудження, які модифікують закономірності процесу тунельного утворення кінків. В роботі моделюється вплив збуджень випадковими полями внутрішніх напружень типу просторового «гауссівського шуму». Розраховується середня з реалізацій випадкових полів частота квантово-механічного тунельного утворення пар кінків. Показано, що навіть відносно слабкі у порівнянні з кристалічним рельєфом збудження призводять до суттєвої модифікації залежності частоти утворення кінків від рушійної сили.

Ключові слова: квантовые кристаллы, кинки, туннелирование, случайные внутренние напряжения.